Commit ba832151 authored by Alexis POYEN's avatar Alexis POYEN
Browse files

Update dependecies

parent 988dd5fa
......@@ -6,10 +6,9 @@ require (
github.com/jinzhu/gorm v1.9.12
github.com/kr/pretty v0.2.0 // indirect
github.com/mattn/go-sqlite3 v2.0.3+incompatible // indirect
forge.grandlyon.com/apoyen/sdk-go v0.0.0-20200331070557-e891662e1a8a
github.com/oschwald/maxminddb-golang v1.6.0
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200323165209-0ec3e9974c59
golang.org/x/net v0.0.0-20200324143707-d3edc9973b7e // indirect
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200429183012-4b2356b1ed79
golang.org/x/net v0.0.0-20200501053045-e0ff5e5a1de5 // indirect
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20200107190931-bf48bf16ab8d
golang.org/x/sys v0.0.0-20200327173247-9dae0f8f5775 // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20200501145240-bc7a7d42d5c3 // indirect
)
......@@ -43,6 +43,8 @@ golang.org/x/crypto v0.0.0-20190325154230-a5d413f7728c/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACk
golang.org/x/crypto v0.0.0-20191205180655-e7c4368fe9dd/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200323165209-0ec3e9974c59 h1:3zb4D3T4G8jdExgVU/95+vQXfpEPiMdCaZgmGVxjNHM=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200323165209-0ec3e9974c59/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200429183012-4b2356b1ed79 h1:IaQbIIB2X/Mp/DKctl6ROxz1KyMlKp4uyvL6+kQ7C88=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200429183012-4b2356b1ed79/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/net v0.0.0-20180724234803-3673e40ba225/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/net v0.0.0-20190108225652-1e06a53dbb7e/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3 h1:0GoQqolDA55aaLxZyTzK/Y2ePZzZTUrRacwib7cNsYQ=
......@@ -50,6 +52,8 @@ golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn
golang.org/x/net v0.0.0-20190603091049-60506f45cf65/go.mod h1:HSz+uSET+XFnRR8LxR5pz3Of3rY3CfYBVs4xY44aLks=
golang.org/x/net v0.0.0-20200324143707-d3edc9973b7e h1:3G+cUijn7XD+S4eJFddp53Pv7+slrESplyjG25HgL+k=
golang.org/x/net v0.0.0-20200324143707-d3edc9973b7e/go.mod h1:qpuaurCH72eLCgpAm/N6yyVIVM9cpaDIP3A8BGJEC5A=
golang.org/x/net v0.0.0-20200501053045-e0ff5e5a1de5 h1:WQ8q63x+f/zpC8Ac1s9wLElVoHhm32p6tudrU72n1QA=
golang.org/x/net v0.0.0-20200501053045-e0ff5e5a1de5/go.mod h1:qpuaurCH72eLCgpAm/N6yyVIVM9cpaDIP3A8BGJEC5A=
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20200107190931-bf48bf16ab8d h1:TzXSXBo42m9gQenoE3b9BGiEpg5IG2JkU5FkPIawgtw=
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20200107190931-bf48bf16ab8d/go.mod h1:gOpvHmFTYa4IltrdGE7lF6nIHvwfUNPOp7c8zoXwtLw=
golang.org/x/sync v0.0.0-20181221193216-37e7f081c4d4/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
......@@ -61,6 +65,8 @@ golang.org/x/sys v0.0.0-20200323222414-85ca7c5b95cd h1:xhmwyvizuTgC2qz7ZlMluP20u
golang.org/x/sys v0.0.0-20200323222414-85ca7c5b95cd/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200327173247-9dae0f8f5775 h1:TC0v2RSO1u2kn1ZugjrFXkRZAEaqMN/RW+OTZkBzmLE=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200327173247-9dae0f8f5775/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200501145240-bc7a7d42d5c3 h1:5B6i6EAiSYyejWfvc5Rc9BbI3rzIsrrXfAQBWnYfn+w=
golang.org/x/sys v0.0.0-20200501145240-bc7a7d42d5c3/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/text v0.3.0 h1:g61tztE5qeGQ89tm6NTjjM9VPIm088od1l6aSorWRWg=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.2 h1:tW2bmiBqwgJj/UpqtC8EpXEZVYOwU0yG4iWbprSVAcs=
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment